MM Mesna industrija d.o.o. na temelju Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka donosi sljedeći

 

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 

Članak 1.

 

Ovim se Pravilnikom propisuje način usklađivanja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kako bi se osiguralo i moglo dokazati da se obrada provodi u skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Službeni list Europske unije, L 119, 4. svibnja 2016. (dalje: Uredba).

 

Članak 2.

 

Voditelj obrade osobnih podataka zakonito obrađuje osobne podatke na temelju sljedeće/slijedećih zakonitih osnova obrade:

– privole ispitanika

– nužnosti radi izvršenja ugovora o radu djelatnika

– zakonske obveze voditelja obrade

 

Voditelj obrade obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka:

– osobne podatke zaposlenika

– osobne podatke kupaca

– osobne podatke poslovnih partnera.

 

Članak 3.

 

Ovisno o kategoriji osobnih podataka, voditelj obrade obrađuje osobne podatke u svrhu prijave djelatnika na mirovinsko osiguranje, isplate plaće, evidencije prodaje kupcima, evidencije ulaznih računa. MM Mesna industrija prikuplja isključivo onu količinu osobnih podataka nužnu za ostvarivanje svrhe obrade osobnih podataka.

Voditelj obrade ima obvezu brisati  osobne podatke koje obrađuju u svrhu prijave djelatnika na mirovinsko osiguranje, isplate plaće, evidencije prodaje kupcima, evidencije ulaznih računa nakon što prestane nužnost za svrhu odredbe ili ih periodički preispitati ako postoji zakonska obveza čuvanja osobnih podataka trajno ili određeno razdoblje u skladu s važećim propisima.

 

Članak 4.

 

Voditelj obrade ima obvezu obrade samo onih sobnih podataka koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade, odnosno podataka koji moraju biti primjereni i relevantni za svrhu.

Stoga voditelj obrade u svrhu ispunjenja obveza iz ugovora o radu obrađuje sljedeće osobne podatke:

– ime i prezime

– adresu

– OIB

 

Članak 5.

 

Voditelj obrade ima obvezu osobne podatke ažurirati, odnosno mora svaku promjenu osobnog podatka unijeti u Evidenciju aktivnosti obrade, uz primjenu svih ostalih kriterija postavljenih načelima obrade osobnih podataka.

 

Članak 6.

 

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke na način koji jamči sigurnost osobnih podataka, tako da su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

Voditelj obrade sve navedeno u st. 1. ovog članka provodi organizacijskim i tehničkim mjerama.

Voditelj obrade provodi sljedeće informacijske, organizacijske i tehničke mjere:

– zaštitu sustava od internih i eksternih rizika

– zaštitu od neovlaštenog pristupa

– zaštitu podataka u fizičkom obliku

– minimiziranje obrade

– propisivanje pravila – politiku zaštite podataka

– nadležnosti i odgovornosti vlasnika podataka

– periodičku obuku osoblja.

 

Članak 7.

 

Ispitanik će o svakoj obradi osobnih podataka biti informiran kako se osobni podatci koji se odnose na njega: prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju te do koje se mjere ti osobni podatci obrađuju ili će se obrađivati.

Svaka informacija i komunikacija u vezi s obradom osobnih podataka ispitaniku je lako dostupna i razumljiva jer se prilikom informiranja ispitanika služi jasnim i jednostavnim jezikom.

Ispitanik je upoznat s identitetom voditelja obrade i svrhama obrade na internetskim stranicama voditelja obrade ili u prostorijama sjedišta/poslovnog prostora voditelja obrade.

Voditelj obrade upoznat će ispitanika s rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama i pravima u vezi s obradom osobnih podataka i načinom ostvarenja svojih prava u vezi s obradom putem internetske stranice voditelja obrade ili u prostorijama sjedišta/poslovnog prostora voditelja obrade.

 

Članak 8.

 

Ovaj Pravilnik služi kao opći akt voditelja obrade, s tim da projekt usklađenja u odnosu na cjelokupni proces poslovanja kao i odnose s izvršiteljima obrade i tehničkim službama (bilo unutarnjim ili vanjskim) čine sastavni dio ovog Pravilnika.

 

Članak 9.

 

Pravilnik se može mijenjati i dopunjavati na jednak način i prema jednakom postupku u skladu s kojim je donesen.

 

Članak 10.

 

Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se osmog dana od dana njegove objave na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici voditelja obrade, s tim da ne može biti objavljen prije okončanja postupka usklađenja s Uredbom.

 

Tomislav Medven

Direktor

MM Mesna industrija d.o.o.

 

Gornje Prekrižje, 20.06.2018.

   MM Mesna industrija je hrvatsko poduzeće s dugogodišnjom tradicijom u proizvodnji i prodaji mesa i mesnih prerađevina.

© MM mesna industrija d.o.o. | Zaštita osobnih podataka